Terms & Conditions

Mega Brands Fashion Bazaar Διαγωνισμός

Όροι και Προϋποθέσεις

Η εταιρία «Folli Follie Cyprus Limited» που εδρεύει στην οδό Χριστοδούλου Σόζου 2, Λευκωσία (εφεξής, η «Διοργανώτρια Εταιρεία») προκηρύσσει την κάτωθι προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό υπό την ονομασία «Mega Διαγωνισμός», που θα διενεργηθεί στο Περίπτερο 4, στην Κρατική Έκθεση Κύπρου κατά την διάρκεια του «Mega Brands Fashion Bazaar» (εφεξής, ο «Διαγωνισμός»).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των κάτωθι Όρων Συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον χώρο συμπλήρωσης στοιχείων και στον δικτυακό τόπο http://megabrandsfashionbazaar.com/.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αποκλείονται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και οι εργαζόμενοι τυχόν μητρικών, θυγατρικών ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη, παραγωγή και εκτέλεση του παρόντος Διαγωνισμού και β) οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων συγγενείας α’ και β’ βαθμού.
 2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 4η Απριλίου 2017 έως και την 9η  Απριλίου 2017, οπότε και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται αποκλειστικά εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ημιτελείς ή/και εκπρόθεσμες συμμετοχές, οι οποίες δεν θα παραληφθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία για οποιονδήποτε λόγο. Υποβολή συμμετοχών δι’ αντιπροσώπων ή τρίτων προσώπων είναι αυτοδικαίως άκυρη.΄
 3. Θα κληρωθεί ένας (1) νικητής στον οποίο νικητή αντιστοιχούν 2 (δύο) εισιτήρια economy με επιστροφή για το δρομολόγιο Λάρνακα-Αθήνα, από το ταξιδιωτικό γραφείο Amphitrion Travel, έχοντας τη δυνατότητα επιλογής του ατόμου που θα το συνοδεύει. Ο νικητής και το συνοδευόμενο άτομο θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την ίδια πτήση. Η επιστολή είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο επιβάτη.
 4. Η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου γίνεται μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου Amphitrion Travel τουλάχιστον 30 μέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδιού. Τα εισιτήρια να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις επιθυμητές ημερομηνίες των νικητών, κατόπιν διαθεσιμότητας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν επιτρέπονται: αλλαγή ημερομηνίας ή πτήσης, αλλαγή δρομολογίου και προορισμού. Δεν επιτρέπεται μερική χρησιμοποίηση του εισιτηρίου.
 5. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσει με τα στοιχεία του στη σχετική φόρμα συμμετοχής.
 6. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να μπει στην κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία και από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής, οι οποίος θα κερδίσει τα δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια.
 7. Πέραν του ως άνω ενός (1) νικητή, θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης και ένας (1) επιλαχόντας νικητής.
 8. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης και η ανακοίνωση τόσο του νικητή όσο και του επιλαχόντα νικητή από την Διοργανώτρια Εταιρεία είναι οριστική.
 9. Με το πέρας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα εντός μίας (1) ημέρας από τη λήξη του, στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού νικητή, καθώς και του επιλαχών, με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής. Ο τυχερός νικητής του Διαγωνισμού, ο οποίος θα προκύψει έπειτα από την ως άνω κλήρωση επί τη βάσει όλων των έγκυρων συμμετοχών, θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης με μέριμνα της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 10. Αν εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, ο νικητής αρνηθεί να παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το δώρο του ή αν η ενημέρωση εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που ο κάθε συμμετέχων – νικητής είχε δηλώσει στην φόρμα επικοινωνίας, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.
 11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει οποτεδήποτε κατά την διακριτική της ευχέρεια το ονόματα του νικητή. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα τόσο των νικητών όσο και των συμμετεχόντων εν γένει στον Διαγωνισμό και να δημοσιεύει τα ονόματα σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κλπ. Οι συμμετέχοντες – χρήστες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου ή να ζητήσει την επιστροφή του.
 12. Το δώρο του παρόντος Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε τιμή, ούτε να ανταλλαχθεί ή να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
 13. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων χρηστών ούτε έναντι του νικητή. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 14. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Για αυτόν το λόγο, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προκειμένου να καταχωρηθούν τα προσωπικά δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει σε αρχείο που θα δημιουργηθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και διαφήμισης της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας για πρόσθεση ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης.
 15. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων τους και το δικαίωμά τους να ανακαλέσουν τη συναίνεση τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων ή να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Η ανάκληση της συναίνεσης στην επεξεργασία των δεδομένων ή και το αίτημα για την διαγραφή αυτών από οιονδήποτε συμμετέχοντα, συνεπάγεται την ακύρωση της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό· όπως είναι αυτονόητο, τέτοια ανάκληση ή και τέτοιο αίτημα δεν μπορούν να υποβληθούν από τον νικητή μετά την παραλαβή του δώρου του.
 16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προβολής συγκεκριμένων στοιχείων των νικητών (όνομα, επώνυμο) στα ΜΜΕ, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης των νικητών, οι οποίοι με μόνη την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη προς τούτο συγκατάθεσή τους.
 17. Τα στοιχεία που καλείται να δώσει ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη νομοθεσία, να μην περιέχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, να μην μειώνουν κάποια διακριτή ομάδα ή να προβάλλουν κάποιο διακριτό πρόσωπο, εταιρεία, εμπορικό σήμα (μάρκα) ή website, περιπτώσεις στις οποίες η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των συμμετοχών. Επιπρόσθετα, αν η Διοργανώτρια Εταιρεία θεωρήσει σκόπιμο να ελέγξει τα στοιχεία του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων-χρήστης μπορεί να κληθεί να αποδείξει εντός 2 ημέρων ότι τα στοιχεία αυτά του ανήκουν, ειδάλλως θα αποκλειστεί η συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό.
 18. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα για την έγγραφή του και την κατοχύρωση της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, είτε με λατινικά είτε με ελληνικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 19. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης- κακόβουλης ενέργειας.
 20. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει, να επιμηκύνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση – ανάρτηση στον δικτυακό τόπο http://megabrandsfashionbazaar.com. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
 21. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.